Od ponad 10 lat opracowuję, realizuję i rozliczam projekty ze wsparciem funduszy UE. Mam za sobą ponad 100 aplikacji i projektów realizowanych ze wsparciem zewnętrznym oraz wiele dokumentów strategicznych. Realizuję projekty inwestycyjne i "miękkie" dla instytucji publicznych, JST i sektora prywatnego. Moje doświadczenie zapewnia prawidłowe przygotowanie dokumentów.

Współpracuję z zespołem specjalistów z wielu dziedzin i sektorem nauki, pracowniami architektonicznymi i konserwatorskimi oraz branżą IT.

Wspólnie twórzmy markę Warmia Expert - połączmy wszechstronne doświadczenie i indywidualne pasje !

Usługi

Opracowanie

dokumentacji aplikacyjnej do funduszy UE

 • studia wykonalności i biznesplany
 • wnioski aplikacyjne
 • analizy trwałości projektu
 • dokumenty środowiskowe
 • wsparcie i doradztwo na etapie aplikowania
 • wsparcie w procesie realizacji projektu i rozliczania

Opracowanie

dokumentów strategicznych, analitycznych i innych
 • Strategie i Plany Rozwoju Lokalnego
 • Programy Rewitalizacji
 • Plany Odnowy i Rozwoju Miejscowości
 • Analizy i opracowania turystyczne obszarów
 • Opracowania szlaków i tras turystycznych
 • Waloryzacja i opracowania konserwatorskie dziedzictwa kulturowego
 • Gminne Ewidencje Zabytków

Opracowanie

i realizacja projektów szkoleniowych
 • opracowanie projektu
 • realizacja projektu
 • monitoring, ewaluacja projektu
 • rozliczanie projektu

Usługi

IT dla sektora administracji i biznesu
 • konsultacje biznesowe i informatyczne projektów
 • analizy przedwdrożeniowe projektów informatycznych
 • usługi wsparcia i utrzymania projektów IT
 • usługi budowy i wdrożenia dedykowanych aplikacji IT
 • rozwiązania e-commerce / dedykowane rozwiązania informatyczne

O mnie

Anna Majewska - specjalista ds funduszy UE

Studia magisterskie i studia podyplomowe, w tym:
 • Studia Filozoficzno-Etyczne
 • Nowoczesne techniki i metody zarządzania projektami; kierunek: prawo zamówień publicznych
 • Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - licencja zawodowa
 • Studia w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Szkolenia, seminaria i konferencje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wdrażania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE, w tym:
 • Forteczne parki kulturowe szansą na ochronę zabytków architektury obronnej
 • Fortyfikacje w przestrzeni miasta
 • Innow@cyjne zarządzanie projektami - szkolenie w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem metodyki PRINCE2
 • Zabytki techniki i fortyfikacje - dziedzictwo minionych epok?
 • Prawidłowa realizacja projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Pomoc publiczna, Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności, Zasady kontroli projektów
 • Nowoczesne technologie Odnawialnych Źródeł Energii i program PROSUMENT
 • Funduszy UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Prawo Zamówień Publicznych w funduszach UE 2014-2020
Autorka dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i miękkich do programów:
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Mechanizm Norweski i Europejski Obszar Gospodarczy
Realizacja, monitoring, ewaluacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym ze środków EFS) m. in. jako:
 • Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji
 • Koordynator szkoleń
 • Specjalista ds. dydaktycznych i promocji
 • Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji
 • Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
Autorka opracowań i dokumentów:
 • Karty Ewidencyjne Zabytków Architektury i Budownictwa dla obiektów techniki (mosty: kolejowy, obrotowy, drogowe) Kanału Elbląskiego
 • Studium i Wytyczne Konserwatorskie mostów drogowych Kanału Elbląskiego
 • Wojewódzka Ewidencja Zabytków (735 obiektów)
 • Karty Ewidencyjne Zabytków Architektury i Budownictwa
 • Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Działdowo (312 obiektów)
 • Waloryzacja wszystkich obiektów historycznych z terenu Gminy Działdowo
 • Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Działdowo (355 obiektów)
 • Opracowanie szlaków kajakowych (23 trasy)
 • Opracowanie folderów turystycznych dla tras kajakowych z obszaru Warmii i Mazur
 • Wytyczne konserwatorskie rewaloryzacji elewacji kościoła w Drygałach
 • Wytyczne konserwatorskie rewaloryzacji elewacji kościoła w Cichym

Pracuję

Projektowo

1. Plan

2. Projekt

3. Realizacja

4. Rozliczenie

Kontakt

Telefon

+48 664 993 408

Email

anna@warmiaexpert.pl